Eixos Via Lliure a la República Catalana: Diversitat

La República Catalana respectarà i garantirà la diversitat de les persones i els col·lectius.. La diversitat s’estén a tots els àmbits de l’expressió humana: les identitats, llengües, cultures, religions i idees, l’origen, el gènere, l’orientació sexual, etc.. La diversitat enriqueix la nostra realitat social i cultural. El respecte a la diversitat és un valor essencial de la nostra societat, que ha de ser promogut i defensat per les nostres institucions nacionals.La República Catalana garantirà la igualtat de drets i deures de tots els seus ciutadans i ciutadanes i el seu dret a viure plenament d’acord amb la seva identitat personal. La Catalunya del segle XXI és un país divers i tolerant.

Tanmateix, la Catalunya autònoma no pot legislar ni emprendre mesures en alguns aspectes clau per garantir la diversitat, ja que aquests són competència de l’Estat Espanyol. La República Catalana disposarà de plena sobirania per tirar endavant una política de respecte a la diversitat.. La República Catalana garantirà la plena igualtat entre homes i dones en tots els àmbits socials i laborals.. A la Catalunya autònomica, la política d’estrangeria és competència de l’Estat espanyol. Aquest ha impulsat l’obertura del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca de Barcelona, que ha estat reiteradament denunciat per les ONGs. Aquest centre actua com a una veritable presó i s’hi i retenen persones que han comès simplement una falta administrativa i no un delicte, i les priven de llibertat en unes condicions infracarcelàries. D’altra banda, l’Estat espanyol també ha impulsat mesures que restringeixen l’accès a la salut dels immigrats, que la sanitat pública catalana no ha aplicat. La República Catalana garantirà una política d’immigració respectuosa amb els drets humans.. Com a país inclusiu, Catalunya és avui el país d’acollida de ciutadans d’orígens molt diversos.

La Catalunya contemporània s’ha construït amb l’aportació dels successius fluxes de persones d’arreu. Avui es parlen a Catalunya més de 300 llengües i hi coexisteixen tradicions culturals i religioses molt diverses. La República Catalana apostarà per la inclusió i per la interculturalitat, és a dir pel diàleg i la convivència entre les persones i els col·lectius.La identitat catalana és oberta i plenament compatible amb les identitats dels llocs d’origen de cadascú. La República Catalana és un projecte de futur, on hi cabem tots i on tots hi som necessaris. La República Catalana és un espai comú, un punt de trobada i la millor garantia del respecte a la diversitat.· Catalunya és plural també en el fet religiós i en les creences dels seus ciutadans ja que tot aquest bagatge comporta una riquesa cultural i configuren valors de la societat catalana, com la justícia social, el respecte i la llibertat.La República catalana respectarà les creences religioses dels seus ciutatadans i fomentarà el diàleg interreligiós com a generador de cohesió social i la llibertat de culte.Normativa espanyola impugnada per Catalunya per invasió de competències

(recursos al TC o conflictes de competència)- Resolución de 14/07/2008, que convoca subvencions públiques per a places d’allotjament

  • Orden TIN/2158/2008, sobre concessió de subvencions a entitats locals per a programes d’integració d’immigrants
  • Orden SSI/1209/2012, sobre concessió de subvencions en matèria de serveis socials
  • Orden SAS/2080/2009, sobre concessió de subvencions en matèria d’assistència social
  • Ley 2/2012, de Pressuposts Generals de l’Estat 2012, en matèria d’assistència social
  • Ley 17/2012, de Pressupostos Generals de l’Estat 2013, en matèria d’assistència social